The Painting of Claude Monet

Zaandam

Canal in Zaandam
1871
Windmills Near Zaandam
1871
The Voorzaan near Zaandam
1871
A Windmill at Zaandam
1871
Windmill at Zaandam
1871
Windmill at Zaandam
1871
Houses along the Zaan at Zaandam
1871
Windmills Near Zaandam
1871
Boats at Zaandam
1871
The Zaan at Zaandam
1871
The Zaan at Zaandam
1871
Zaandam
1871